UNITED ISLANDS PŘIPLUJÍ DO KARLÍNA
Konsorcium Pro Karlín partnerem United Islands 2017


30.05.2017 aktualizováno dne 30.05.2017

Festival United Islands of Prague se chystá na nejvznamnjí posun ve své historii. Letos své síly poprvé spojí s praskou tvrtí Karlín, která zároveoslaví 200. vroí od svého zaloení. Vechna pódia se tak ve dnech 23. - 24. ervna pesunou z historického centra Prahy právsem. V rámci festivalu oslaví své 25. vroí zaloení i humanitární organizace lovk v tísni. 

" Program festivalu United Islands pedstaví ty nezajímavjí objevy nejen z evropské hudební scény a vrací se tak ke svm koenm. V programu najdete mnoho zahraniních interpret, kteí se pedstavují na svtovch festivalech pro vycházející hudební talenty jako napíklad britskyThe Great Escape nebo holandskEurosonic. Věříme, e domácí publikum nadchnou stejnjako to mezinárodní, " íká Barbora ubrtová, programová editelka festivalu.

Jádrem programu jsou tentokrát portugaltí, k tanci provokující Throes + The Shine, speciální set známch praskch optimistThe Tap Tap, sviné i zasnné kytary rakouskch Farewell Dear Ghost, originální spojení jazzu a popu, které piveze z Izraele Tamir Grinberg, stále stoupající hvzdu mezi eskmi písnikái, erstvého dritele dvou ocenní Andl, objev letoního roku Thoma Artwaye, nebo kehká a okouzlující downtempa rumunskch Next Ex. Spolu s nimi se ale opt pedstaví i nkolik desítek dalích, vycházejících i uosvdench jmen domácí i evropské produkce. A chybt nebude ani bohatdoprovodnprogram.

Hrát se bude pímo na Karlínském námstí, v sousedství známého kostela svatého Cyrila a Metodje, poblístanice metra Kiíkova, v Kaizlovch sadech, v zahradsídla eského rozhlasu Regina DAB Praha a na Rohanském ostrov, kde budou scény T Art Stage a Radia 1. Jednotlivé scény budou propojeny korzy se stánky a dalími aktivitami, které oiví prostor tvrti, dnes ponkud neprávem povaované pedevím za úednickou.

Festivalové dní bude propojené s oslavami, které poádá spolek Karlín 200. Pipomínají, e dnení mstská tvrbyla zaloena 23. ervna 1817, kdy císaFrantiek I. potvrdil vznik prvního praského pedmstí, nazvaného na poest jeho choti Karoliny Augusty: Karolinenthal.

Hlavní program karlínskch oslav zapone v pátek 23. 6. 2017 v 15 hodin, kdy bude uloena asová schránka pro dalí generace.
Sobota 24. 6. 2017 pak nabídne od 13 hodin program pro d
ti a jejich rodie, koncert v kostele Cyrila a Metodje, divadelní a hudební vstupy, emeslnworkshop, pehlídku historickch vozPraga montovanch v Karlín, narozeninovou sousedskou tabuli a dalí pekvapení. V 15 hodin vyrazí slavnostní prvod z Karlínského námstí, kteroteve sobotní program United Islands of Prague 2017.

Stejnjako v pedchozích letech bude víkendu pedcházet 22. ervna Klubová noc, která na pódiích klubFuturum, Rock Café, Jazz Dock, 007 Strahov, Paláce Akropolis, Potrvá a ady dalích pedstaví pedevím erstvá jména a objevy tuzemské scény.

Doprovodnprogram tentokrát ponese název United Continents. V pohybové sekci si návtvníci budou moci vyzkouet sporty jednotlivch kontinent- napíklad africkou mancalu, asijskou obdobu nohejbalu sepak takraw, americksoftball, ínské jianzi, portugalskou obdobu petanque zvanou jogo de malha nebo australskkriket. Ve spolupráci s Památníkem ticha vznikne na Rohanském ostrovobraz z bubn-kachon„Carton Cajon“, kterpozve návtvníky na alternativní scénu na nádraí Bubny. Obraz se následnpromní v nástroje rytmického happeningu, ve kterém si zahrají návtvníci vedle profesionálních muzikant.

Na “Námstíku neziskovch organizací” budou k dispozici stánky tch, kteí se vnují tématm lidskch práv, sociální problematice, vzdlávání a pomoci handicapovanm. Element crew zase nabídne workshopy s vukou break dance, lokking, poping a dalích tanc. Festival bude mít i svou odpoinkovou zónu, pestrprogram pro dti a servis pro jejich maminky.

V rámci festivalu oslaví své “narozeniny” i jedna z nejznámjích humanitárních organizací u nás. lovk v tísni slaví nejen vroí 25 let, ale oslavuje pedevím vechny, kteí pomáhají druhm. Ceníme si vech dárca tdrch lidí a moc jim dkujeme, e spolu s námi mní svt
k lep
ímu. Chceme zdraznit, e pomoc jakéhokoliv druhu - teba i jen to, e pomůžete nkomu s těžkou takou do schod– má smysl.

Chceme, aby nae vroí patilo vem tdrm lidem," íká TomáVyhnálek z lovka v tísni.

Festival United Islands of Prague pináí oivení praskému kulturnímu ivotu, pispívá k povsti Prahy jako jednoho z pedních kulturních mst stední Evropy. Z rozhodnutí rady Magistrátu hl. Msta Prahy se stal jednou ze sedmi nejvznamjích praskch akcí roku 2017.

Díky své jedinené dramaturgii spojující tradiní a souasnou hudbou z celé Evropy, obdrel festival v letoním roce mezinárodní ocenní EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe pro roky 2017- 2018.

Letos se koná za podpory Magistátu hlavního msta Prahy, MPraha 1, MPraha 5, MPraha 6 a MPraha 8. „Festival United Islands of Prague na zaátku letního období jitradinobohacuje praskou hudební, respektive kulturní scénu. Za dobu svého trvání „Spojené ostrovy“ potvrdily svm programem i rozsahem, e patí k nejvtím praskm festivalovm akcím tohoto druhu. I vzhledem k tomuto je hl. msto Praha zaadilo mezi sedm vznamnch akcí, které se těší vznamné a kontinuální podpoe msta. Jsem si jist, e i letos jsou ti festivalové dny dostatendlouhé a nabité, aby si kadnávtvník vybral jemu blízký žánr i interprety, ale zárovesi uil i krásu ervnové Prahy“ uvedl Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro kulturu, památkovou péi, vstavnictví, cestovní ruch a národnostní meniny.

Festival je pod zátitou primátorky HMP Adriany Krnáové, radního pro kulturu, památkovou péi, vstavnictví, cestovní ruch a národnostní meniny Jana Wolfa, námstka primátorky Petra Dolínka a Jany Solomonové, radní MČ Praha 8 pro kulturu, sport, volný čas a seniory.

Generálním mediálním partnerem je eská televize a hlavním mediálním partnerem je eskrozhlas. Mediálními partnery jsou Radio 1, Radio Beat, Deník a Headliner.

"Jsem velice ráda, e se letoní festival United Islands of Prague bude konat na Praze 8 v Karlín. Kdy se bhem jednoho víkendu rozezní Karlín hudbou vech ánra styl, a souasnoslaví své 200. narozeniny," íká Jana Solomonová, radní MPrahy 8 pro kulturu, sport, volný čas a seniory.

Díky podpoe partnerje vstup na United Islands of Prague 2017 letos opt voln. Dkujeme tmto spolenostem a partnerm:

Královskpivovar Kruovice Oficiální dopravce DPP Becherovka
Havana

Jameson
Metaxa

Státní zemdlskintervenní fond (KLASA) Kooperativa
Pra
ská plynárenská
Karlín Group

Konsorcium Pro Karlín 

Tchibo Mazagrande

Costa Coffee
Kofola
AFI Europe Czech Republic s.r.o.
Sekyra Group
Spotify
Státní fond kultury v 
R
OSA - Ochrann
svaz autorsk
Rakouské kulturní fórum v Praze
Velvyslanectví Spolkové republiky N
mecko v Praze Rumunskkulturní institut v Praze
Portugalské centrum v Praze
Velvyslanectví Státu Izrael v 
R
Slovensk
institut v Praze
Zastoupení vlámské vlády v 
R
Polsk
institut v Praze
Nadace
ivot Umlce

Kontakt:
Markéta Mohoritová
+420 605 527 527
marketa.mohoritova@gmail.com